FAST inlog adviseur | contact

NHG normen 2024

De nieuwe NHG Voorwaarden & Normen zijn geldig vanaf 1 januari 2024.

De belangrijkste wijzigingen bij een hypotheek met NHG vanaf 1 januari 2024
 

1. Verplicht eigenaar bij schuldenaarschap
NHG is er voor de bevordering van het eigen woningbezit. Ze willen dat de consument die schuldenaar is van een lening met NHG ook eigenaar is van de woning. Ze vinden dat een consument die aansprakelijk is voor de lening ook het voordeel van het eigendom zou moeten hebben. Andersom geldt hetzelfde: Een consument die eigenaar is moet ook schuldenaar zijn, want anders loopt NHG risico bij verkoop van de woning. 

2. NHG-grens 
De nieuwe NHG-grens neemt in 2024 toe tot € 435.000, een stijging van € 30.000 ten opzichte van de huidige grens van € 405.000. Voor mensen die de woning willen verduurzamen is extra leenruimte beschikbaar. Met Energie Besparende Voorzieningen wordt de NHG-grens in 2024 € 461.100. 

3. GIB aanpassing onregelmatigheden
In de Gedragslijn Intensief Beheer is opgenomen dat de geldverstrekker onregelmatigheden aan NHG meldt via automatische data uitwisseling. Er is eerder overeengekomen dat NHG deze data niet ontvangt en daarom moet dit onderdeel nog worden aangepast. Per abuis is dit bij de vorige wijziging niet meegenomen.

4. Actualiseren IKB budget
Om meegenomen te mogen worden in het toetsinkomen moet (een deel van) het IKB-budget aan drie voorwaarden voldoen:
- Het moet onvoorwaardelijk in de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, dus niet winstafhankelijk o.i.d.
- Het moet uitsluitend in geld uitgekeerd kunnen worden
- Het mag geen doelbestemming hebben, bijvoorbeeld reiskosten of opleidingsbudget
Om werkgevers te helpen dit makkelijk in te vullen hebben we de werkgeversverklaring vernieuwd welke vanaf 1-1-2024 verplicht is

5. DKB aflossingen en rentewijzigingen
Voor NHG is het van belang om inzicht te hebben in de daadwerkelijke risico’s van uitstaande hypotheken waar we borg voor staan. Om een correct beeld hiervan te hebben is de geldverstrekker vanaf 1 januari 2024 verplicht rentewijzigingen en aflossingen op actieve leningen aan NHG door te geven.

6. DKB toevoegen labelnummer
Voor een betere en snellere verwerking van de DKB-data voegen wij het labelnummer toe aan de berichtenservice.

7. Woningbehoud-tools
NHG wil woningbehoud stimuleren. Ook als er geen verlies te verwachten is. We vinden dat consumenten, ook bij veranderde omstandigheden, de mogelijkheid moeten krijgen om in hun woning te blijven wonen. Soms gewoon omdat dat de wens van de consument is, maar ook omdat mogelijke woonalternatieven na verkoop -zoals huur- niet altijd beter zijn voor de consument. De financiële en sociale gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Natuurlijk moet worden beoordeeld of woningbehoud in het belang is van de consument.

We willen dat onze V&N de ondersteuning bieden die de markt nodig heeft om consumenten die bereddering nodig hebben op maat te helpen. Per 1 januari 2024 breiden we daarom de mogelijkheden voor de geldverstrekker om woningbehoud te realiseren voor een lening met NHG uit. We noemen dit de woningbehoud-tools.

Je bepaalt als geldverstrekker zelf welke tool of combinatie aan tools je wil inzetten om de consument te helpen.

Tools die je voor een lening met NHG kan gebruiken:

 • Herstructureren van de lening: In aanvulling op de regels over het aanpassen van lening mag je de lening ook geheel of gedeeltelijk aflossingsvrij maken als dit geen betrekking heeft op een ‘Bestaande eigen Woningschuld’. Je mag de lening dus aflossingsvrij maken, ook als deze dan in box 3 zit.
 • Aanpassen van de borgstelling na herstructureren van de lening: Na het aanpassen van de lening passen wij de reikwijdte van de borg aan.
 • Verhogen lening om schulden te consolideren: Je kunt schulden of financiële verplichtingen herfinancieren in een aanvullend leningdeel.
 • Coaches: Je kunt een coach op kosten van NHG inzetten, ook als er geen verlies te verwachten is.

In de V&N 2024 beschrijven we wanneer je de tools kunt toepassen en wat de randvoorwaarden zijn.  

8. Aanvullende lening geen marktwaarde toets bij combinatielening (deel NHG en niet NHG)
Heeft een consument een combinatie van leningdelen met en zonder NHG? En wil die consument nu een aanvullende lening met NHG? Dan geldt voor die situatie in de nieuwe V&N niet langer de voorwaarde dat de marktwaarde van de woning van die consument binnen de NHG-grens moet passen. Die voorwaarde was er al niet als een consument in die situatie de lening wil oversluiten en die geldt dus dadelijk ook niet meer voor het verhogen van de lening.  

9. Toestaan ruilen woningen gefaciliteerd door overheid
Wanneer een woning door bijzondere omstandigheden ernstig beschadigd is en niet meer bewoonbaar is, wordt soms door de gemeente aan de consument een permanente vervangende woning op een andere locatie aangeboden. Dat gebeurt nu in bepaalde gemeenten in Groningen in verband met de schade die door de aardbevingen is veroorzaakt.

Daarom hebben we enkele regels toegevoegd aan de Voorwaarden en normen. Die regels maken het mogelijk dat er tijdelijk twee woningen aan de lening met NHG verbonden zijn en dat de lening met de voordelen van NHG eenvoudig met de consument mee kan verhuizen naar de nieuwe woning.

10. Flexibel budget op de werkgeversverklaring
Het flexibel budget mag in een aantal gevallen worden meegenomen bij het bepalen van het toetsinkomen voor een hypotheek. NHG: "We hebben op de werkgeversverklaring verduidelijkt wanneer dit mag. (Een deel van) het flexibel budget moet dan aan drie voorwaarden voldoen: het moet onvoorwaardelijk in de arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen, dus niet winstafhankelijk of iets dergelijks; het moet uitsluitend in geld uitgekeerd kunnen worden; het mag geen doelbestemming hebben, bijvoorbeeld reiskosten of opleidingsbudget.

"Door de toevoeging op de werkgeversverklaring stellen we werkgevers in staat om eenvoudig aan te geven welk deel van het budget aan deze eisen voldoet. Dit draagt bij aan een sneller en makkelijker hypotheekproces. De aangepaste werkgeversverklaring is vanaf 1 januari 2024 verplicht."

11. Verzameling kleine wijzigingen
De Voorwaarden en normen moeten regelmatig worden afgestemd op nieuwe ontwikkelingen of ervaringen in de praktijk. Op dit moment leidt dit tot de volgende kleine wijzigingen.

 • BKR hanteert per februari 2022 geen SR-coderingen meer. Deze zijn omgezet naar een SH- of SK-codering. Dit type codering dus niet meer in de V&N genoemd.
 • Omdat de koopsubsidieregeling en rijksbijdrage niet meer bestaan, is norm 7.5 over 'Subsidiebijdrage(n)' niet meer van belang. Die bepaling is daarom verwijderd. 
 • Sinds 2001 wordt de term 'Sloop-/handhaven-afweging' (norm 1.7.8 V&N 2023) niet meer gebruikt. Daarom is deze term verwijderd.
 • De term “desktoptaxatie” (norm 1.7.2, 1.7.3 en definitie V&N 2023) is gewijzigd in de term 'hybride taxatie'.
 • Bij het zuiver oversluiten is niet langer de beperking opgenomen dat de looptijd niet verlengd mag worden.
   

Webinar: NHG in 2024; wijzigingen en plannen

De FlexFront Academy presenteert u NHG’s Marcel Sippekamp, die u meeneemt in de voorgenomen wijzigingen van NHG in 2024. In dit webinar spreekt Marcel ook over de achtergrond van de wijzigingen en zoekt hij actief de dialoog met u als hypotheekadviseur. 

Grijp deze kans om weer helemaal op de hoogte te zijn!

Webinar: NHG in 2024; wijzigingen en plannen. Wilt u de presentatie van het webinar in uw mailbox ontvangen stuur dan een bericht naar [email protected].